Кои организации са подходящи за аутсорсинг на счетоводни услуги?

Счетоводен аутсорсинг обикновено се нарича процес на прехвърляне на правомощия за управление на всички или частични въпроси въз основа на споразумение, свързано със счетоводството на организацията. В първия случай целият счетоводен отдел на компанията се прехвърля за обслужване, във втория случай клиентът определя няколко области на работа.

Видове изнесено счетоводство

Видовете счетоводство, възложено на външни изпълнители, са както следва:

– осчетоводяване на първична документация (пълен списък от действия за обработка на фактури, платежни нареждания, фактури, товарителници, банкови извлечения);

– изчисляване на заплатите на служителите на организацията (всички видове плащания и удръжки, обработка на отпуск по болест, авансови отчети, пътни надбавки), тази област включва и изчисляването на всички видове данъци и задължителни плащания с ведомост: данък върху доходите на физическите лица, застрахователни премии към пенсионния, социално осигуряване, подаване на съответните отчети и равнения;

– счетоводство и отчитане на организацията (попълване на баланс, отчитане на печалба / загуба, паричен поток, изготвяне на пълен пакет документи в края на годината);

данъчно счетоводство и отчитане пред НАП;

– консултиране на клиенти по възникващи въпроси по отношение на оптимизиране на данъчното облагане и възможни данъчни рискове;

– представителство на интересите на клиента пред данъчните власти.

 Какви организации се възползват от работата при договорни условия? Както показва практиката, счетоводните услуги са подходящи за средни и малки предприятия. В зависимост от мащаба на бизнеса и видовете дейности, тяхната мотивация е малко по-различна: Ръководители на среден бизнес – вземете информирано решение, претегляйки всички плюсове и минуси, тъй като те имат възможност да наемат собствен персонал от счетоводители. Но опитът на колегите показва, че нивото на специалистите и скоростта на работа на служителите на аутсорсинг компанията са по-високи и има по-малко проблеми с данъчната служба.

 За малкия бизнес това е по-скоро необходимост, тъй като в повечето случаи те не могат да наемат високоплатен служител или просто няма смисъл, т.е. за пълната дневна заетост на счетоводител, количеството работа не е достатъчно, той няма да оправдае заплатата си. Клонове на чуждестранни компании в България също прибягват до услугите на трети страни. Това се дължи на следните причини: повече от 80% от предприятията работят по този начин в чужбина, включително големи. Много компании смятат, че е ненужно да отделят време за изучаване на българското законодателство.

Оценка на публикацията
( No ratings yet )
Add a comment