Актуално Състояние На Отворените Програми За Кандидатстване За 2023 г.

Финансирането от европейски и други програми и процедури се превърна в ключово за българския бизнес. То позволява на предприятията да направят ефективни и бързи промени в работната среда, квалификацията на кадрите си, както и на всичко свързано с работния процес. 

Знаете ли кои са отворените програми за кандидатстване през 2023г и кои предстои да отворят? Тук ще намерите информация относно допустимите кандидати, допустимите разходи, размерът на финансовата помощ, както и сроковете на споменатите процедури.

Подкрепа за ВЕИ за домакинства

Процедура “Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата”  отвори на 09.05.2023г., а проектни предложения се подават до 10.11.2023г., като програмата бележи значителен интерес сред българските домакинства.

Минимален размер на помощта няма, а максималният покрива следните разходи:

 • Закупуване на слънчева инсталация за БГВ – до 100% от стойността на инвестицията, но не повече от 1 960,83 лева;
 • Закупуване на ФЕЦ с батерия до 10 kWp – до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лева.

Кандидатите, които желаят да участват с проектно предложение трябва да отговарят на следните условия:

 • Кандидатът трябва да е физическо лице, обитаващ еднофамилна или многофамилна сграда, да е собственик на жилището, с което се кандидатства и да няма регистриран търговец на адреса на жилището. 
 • Жилището трябва да бъде основно за Кандидата и в него да се ползва неефективен източник на топлинна енергия на твърдо гориво. 
 • Кандидатът трябва да е заплатил местните данъци и такси за недвижимия имот, в който ще монтира инсталацията или системата. 
 • В случай, че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, то той следва да има съгласие на етажната собственост и трябва да предостави копие от Решение на Общо събрание на собствениците. 
 • В жилището трябва да е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура или преди доставката, монтажа и пускането е в експлоатация на слънчевата инсталация за битово горещо водоснабдяване или фотоволтаична система до 10 kWp. 
 • Кандидатът ще трябва да предостави оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата, съдържаща информация за ценовите параметри и техническите параметри на инсталацията/системата. 
 • Кандидатът трябва да има издадено разрешително за строеж за изграждане на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична система до 10 kWp.
СВЪРЗАНИ ТЕМИ:  Медиите масово взимат снимки от социалните мрежи

Процедура “Инвестиции в технологична и екологична модернизация” 

Процедурата отвори на 28.09.2023г., като проектни предложения ще се подават до 20.12.2023г. 

Процедура ще предостави подкрепа за българските земеделски производители под формата на безвъзмездни средства, като минималният размер на финансовата помощ е 30 000 лв., а максималният – до 1 000 000 лв..

Допустими кандидати са физически или юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, както и микро, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. 

Процедура “Адаптирана работна среда” 

Очаква се “Адаптирана работна среда” да отвори през октомври 2023г., като вече премина през обществено обсъждане.

Минималният размер на помощта, която ще се отпуска е 50 000 лв., а максималният – до 391 166 лв.

Допустими кандидати са предприятията регистрирани по търговския закон, разполагащи с необходимия финансов капацитет.

Процедура “Внедряване на иновации в предприятията”

Очаква се процедурата да отвори през октомври 2023г. Изпълнението на проекта следва да води до пазарна реализация на иновационен продукт или услуга, попадаща в обхвата на тематичните области на ИСИС 2021-2027.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 лв., а максималният размер е разпределен както следва:

 • за микро предприятия – 200 000 лв. 
 • за малки предприятия – 500 000 лв. 
 • за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация – 800 000 лв.

Допустимите кандидати са микро, малки, средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация, които са търговци по смисъла на Търговския закон, регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г., с реализирани нетни приходи от продажби за 2022 г. в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва: 

 • Микропредприятие ≥ 100 000 лева 
 • Малко предприятие ≥ 300 000 лева 
 • Средно предприятие ≥ 1 000 000 лева 
 • Малко дружество със средна пазарна капитализация ≥ 2 000 000 лева
СВЪРЗАНИ ТЕМИ:  Share-Out Community - worldwide SEO forum

Процедура “Разработване на иновации в предприятията” 

През октомври 2023г. се очаква и отварянето на процедура “Разработване на иновации в предприятиятасъгласно тематичните области на ИСИС”. Тя насърчава разработването на иновация, попадаща в обхвата на тематичните области на ИСИС 2021-2027.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 лв., а максималният е разпределен както следва: 

 • за микро предприятия – 250 000 лв. 
 • за малки предприятия – 400 000 лв. 
 • за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия – 500 000 лв.

Допустими кандидати са съществуващи предприятия (микро, малки, средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия), регистрирани не по-късно от 31.12.2020г., с нетни приходи от продажби за 2022г., както следва:

 • Микро предприятие ≥ 80 000 лв. 
 • Малко предприятие ≥ 200 000 лв. 
 • Средно предприятие и Малко дружество със средна пазарна капитализация ≥ 850 000 лв. 
 • Голямо предприятие ≥ 3 000 000 лв. 

В случай, че предприятието не спада в нито една от категориите (т.е. не е микро, малко, средно или малко дружество със средна пазарна капитализация), то следва да се кандидатства с партньор МСП.

Подмярка 6.4.Инвестиции за неземеделски дейности

“Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски Дейности” очакваме да отвори през октомври-ноември 2023г.

Минималният размер на допустимите разходи по проекта е 10 000 евро, а максималният – до 400 000 евро. 

По проекта се допуска кандидатите да закупят нови машини, съоръжения, оборудване и специализиран софтуер, а допустими кандидати са земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон на територията на селски район, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

СВЪРЗАНИ ТЕМИ:  IKinema - творение от Александър Печев

Ако все още се чудите коя е най-подходящата европейска програма за Вас и не сте сигурни дали имате шанс да спечелите финансиране, не се колебайте да потърсите услугите на професионален консултант. Консултантът може да Ви съдейства, както в разработването на проекта, така и в управлението му. 

Оценка на публикацията
( No ratings yet )
Add a comment